3 2006 .
H 11 XVI, IV . , , , , , -', H, , . , XVI 6 .